fbpx

Общи условия за ползване

[row]

[span12]

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за използване на уебсайт kosebose.com

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА KOSEBOSE.COM И ПРЕДОСТАВEНИТЕ В НЕГО УСЛУГИ. ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА ЩЕ СЕ СЧИТА ЗА СЪГЛАСИЕ С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ. В СЛУЧАЙ НА НЕСЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, МОЛЯ ПРЕУСТАНОВЕТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА И УСЛУГИТЕ.

I. Дефиниции

Общи условия (“ОУ”) – условията, уреждащи отношенията между Потребителите на Уебсайта, от една страна, и Администратора, от друга, във връзка с достъпа до Уебсайта с URL kosebose.com, разглеждането и използването на предоставяните в него Услуги.

Администратор (“Ние”) – търговско дружество Косе Босе 2000 ООД, регистрирано в Търговския регистър на Република България, ЕИК 201427772, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив 4000, район р-н Централен, ул. Родопи No 108, офис 3, имейл адрес: info@kosebose.com, което администрира и поддържа Уебсайта.

Услуги – всички услуги, ресурси и функционалности предоставени от Администратора във връзка с функционирането на Уебсайта

Потребител (“Вие”) –  физическо или юридическо лице, което осъществява достъп до Уебсайта

Уебсайт – обособено пространство в интернет с уеб адрес kosebose.com

Стоки – продукти и други артикули, които са предмет на предлагане, търсене и продажби в Уебсайта

II. Валидност и действие

1. Тези ОУ представляват правно споразумение, което има обвързваща задължителна сила между Потребителите и Администратора. Използването на Уебсайта ще се счита за съгласие на Потребителя с настоящите Общи условия за ползването му. Взаимоотношенията между страните се регулират изключително и само от тези ОУ, от Политиката за лични данни и други писмени условия, създадени и публикувани от Администратора в Уебсайта, които са неразделна част от настоящите ОУ.

2. Настоящите ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани Потребители. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица, доколкото тези услуги не се извършват от Администратора.

3. Администраторът  си запазва правото да променя настоящите ОУ. Администраторът уведомява Потребителите за всяко изменение чрез публикуване на съобщение или нотификация на видно място в Уебсайта. Всяко използване на Уебсайта по какъвто и да е начин, ще се счита за съгласие с актуалната публикувана версия на Общите условия. При отказ на Потребителя да приеме актуалната версия на ОУ, същият не следва да използва Уебсайта  по какъвто и да е начин.

4. Администраторът не дава гаранции за пълнотата или точността на информацията, за технически или други пропуски или грешки в Уебсайта.

III. Защита на лични данни

5. С достъпа до Уебсайта, Потребителят приема и дава своето информирано изрично съгласие личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на Уебсайта, съгласно ОУ и публикуваната в Уебсайта Политика за защита на личните данни, която е неразделна част от настоящите Общи условия и е достъпна ТУК.

6. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.

IV. Услуги

7Характеристика на Услугите

7.1 Услугите, предоставяни на Потребителите в Уебсайта имат следния предмет: рекламен фирмен сайт с уеб адрес (URL) kosebose.com

7.2 Рекламният сайт предоставя информация за услугите, които предлага Администраторът. Администраторът си запазва правото по свое усмотрение да разширява каталога от предлагани Услуги или да преустановява предлагането на определени Услуги.

7.3 Администраторът предоставя, а Потребителите използват Услугите такива, „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите, посочени в сайта. Услугите и ресурсите на Уебсайта се използват по желание на Потребителите, на техен риск и отговорност. Потребителят носи отговорност за избора на всяка Услуга и за съответствието им с неговите очаквания по отношение вида, функционалностите и тяхното основното предназначение.

8. Поръчка. Сключване на договор за дистанционна продажба.

8.1 В сайта не се предлага процедура за извършване на онлайн покупка. Той е чисто информационен и рекламен.

V. Потребителски профил

9. Сайтът не предлага регистрирана не потребителски профили.

VI. Права и задължения на Потребителите

10. Потребителят се задължава:

10.1 Да използва предлаганите в Уебсайта Услуги и ресурси законосъобразно, съгласно предназначението им и в съответствие с настоящите ОУ и да предоставя вярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не се опитва да заблуди другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации чрез информацията за контакти, налична в уебсайта.

10.2 Да осъществява достъп до Услугите и ресурсите на Уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени от Администратора, реализирани чрез обичайната им функционалност в Уебсайта.

10.3 Да не използва, възпроизвежда копира и разпространява, в цялост или отделни части Уебсайта и/или публикуваното в него съдържание за каквито и да цели (комерсиални или некомерсиални), извън изрично посочените в ОУ.

10.4 Да се информира за промени в Уебсайта, Услугите и други ресурси, съгласно публикуваната в Уебсайта информация за тези промени.

10.5 Да не използва търговската марка на Администратора и да не нарушава други права на интелектуална собственост на Администратора и на трети лица.

11. Потребителят има право:

11.1 Да използва законосъобразно Уебсайта и всички услуги за целите и в пределите на настоящите ОУ.

12. Отговорност на Потребителя

Потребителят е отговорен за своя избор на услуги в Уебсайта и за тяхното съответствие с неговите очаквания. Използването на Уебсайта и услугите е на риск на Потребителя и Вие поемате пълната отговорност за всички разходи, свързани с използването на Уебсайта. В случай че има съмнение относно надеждността на Уебсайта и услугите, Потребителят не трябва да използва Услугите или която и да е част от Уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки такива съмнения или резерви, Потребителят продължи да използва Услугите или Уебсайта, отговорността за това решение е изцяло на Потребителя.

VII. Права и Отговорност на Администратора

13. Администраторът не носи отговорност за:

13.1 Качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчика или лицата, предоставящи свързани и  други  услуги, достъпни през уебсайта;

13.2 Качеството на Услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя или за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или други щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра на Потребителя;

13.3 Вреди, които са причинени от неточна, недостоверна, заблуждаваща и подвеждаща информация и/или данни, публикувани от рекламодатели или от други информационни източници в уебсайта.

13.4 Загуби на Потребителя от пропуснати ползи.

13.5 Администраторът не упражнява контрол и не носи отговорност за качеството на услугите на трети лица и страни във връзка с продажбата, разплащанията и доставките на поръчани чрез Уебсайта Стоки, нито гарантира удовлетворение на Потребителя от избраните Стоки.

13.6 Администраторът не носи отговорност за забавяне на доставките по независещи от него причини. Сроковете за доставка, са индикативни, зависят от наличностите в складовете на Администратора и могат да бъдат удължени при необходимост.

14. Администраторът има право:

14.1 По всяко време, по свое усмотрение да прави изменения в Услугите и в Уебсайта във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните от него Услуги, както и да разширява обхвата на Услугите, без писмено уведомление до Потребителите и без да носи отговорност за това.

14.2 Да блокира достъпа на Потребител до уебсайта при нарушаване на настоящите ОУ, Политиката за лични данни и други писмени условия, които са неразделна част от ОУ, включително, но не само при извършване, опит или при реална опасност да бъдат извършени от Потребителяили от лица, използващи неговия профил, незаконни действия, или действия,  с които се застрашава сигурността и функционирането на Услугите и/или на Уебсайта, или са засегнати законни интереси на Потребителите, на Администратора или негови партньори, контрагенти и други свързани лица, или за опазването на друг значим обществен интерес.

14.3 С оглед повишаване качеството на Услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности, Администраторът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугите.

14.4 Администраторът си запазва правото да търси с всички позволени законни средства защита и компенсация за извършени или за предполагаеми нарушения на Общите условия, Политиката за лични данни и други писмени условия, които са неразделна част от настоящите ОУ.

14.5 По всяко време, по свое усмотрение да актуализира или да прави промени в цените на Услугите в Уебсайта като не дължи предварително  уведомление на Потребителите за тези промени и не носи отговорност за узнаването им.

VIII. Използване на Уебсайта и Услугите

15Разрешено използване

Когато използват този Уебсайт и всички предоставени в него Услуги, Потребителите трябва: (а) Да използват този уебсайт, за да правят само законово валидни поръчки и запитвания. (б) Да не правят никакви фалшиви или измамни поръчки и запитвания. Ако има данни, че е била направена такава поръчка или запитване, Ние имаме право да го отменим и да информираме компетентните органи. (в) Да предоставят своя мейл адрес, пощенски адрес и/или други данни вярно и точно. Потребителите се съгласяват, че Ние можем да използваме тази информация за осъществяване на контакт във връзка с поръчка или услуги, ако това е необходимо.

16. Неразрешено използване

Забранено е извършването на което и да е от следните действия от страна на Потребител: копирането, адаптирането, обратен инженеринг, модифицирането, създаване на производни на софтуера в уебсайта, включително, но не само Flash, PHP, HTML, JavaScript, JavaAppletsили друг код и/или програмни ресурси; заобикалянето, премахването, манипулирането на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на Услугите и на Уебсайта от неоторизиран достъп, от хакерски и други злонамерени атаки и ощетяващи действия, включително но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до Услугите и/или до Уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността на Услугите и на Уебсайта, кражба и загуба на данни от Услугите и ресурсите на Уебсайта.

В допълнение към други забрани, посочени в настоящите Общи условия, на Потребителите е забранено да използват Уебсайта или неговото съдържание:

(а) за каквато и да е незаконна цел или да привличате други лица да извършват или участват в незаконни действия; (в) в противоречие с международни, европейски или държавни разпоредби, правила, закони или местни наредби; (г) по какъвто и да е начин да нарушават правата на Администратора върху интелектуалната собственост или правата на интелектуална собственост на трети страни; е) като представят невярна или подвеждаща информация; (ж) като качват или предават вируси или друг вид злонамерен код, който ще бъде или може да бъде използван по начин, който ще повлияе на функционалността или работата на Услугите или на всеки свързан уебсайт или други уебсайтове; з)за да събират или проследяват личната информация на други Потребители или трети страни; i) за да извършват всякакви действия, свързани със спам, фишинг, скрапинг(изстъргване/scraping); й) за да извършват всякакви нецензурни или неморални действия; или (k) за да се намесват или да заобикалят защитните характеристики на Уебсайта, Услугите или всички свързани с тях уебсайтове.

Ние си запазваме правото да прекратим/преустановим вашето използването на Уебсайта, Услугите или на свързани с тях уебсайтове за нарушаване на която и да е от установените забрани в настоящите Общи условия.

IXИнтелектуална собственост

17. Интерфейсът, съдържанието и оформлението на Уебсайта, включително, но не само, търговската марка и логото на Администратора, дизайн, текст, графики, изображения, бутони, потребителски интерфейс, бази данни и съдържание, както и всякакво съчетание от горепосочените обекти на интелектуална собственост са собственост на Администратора или негови праводатели, освен ако не е посочено друго, които са защитени от копиране, имитация, разпространение, създаване на производни и други начини на използване съгласно българското законодателство и международни актове, конвенции и спогодби  и не могат да бъдат възпроизвеждани, променяни, разкривани, продавани, отдавани под наем или по друг начин използвани без предварителното, изрично писмено разрешение на Администратора. С посещението и/или използването на Уебсайта, Потребителят не придобива, нито получава по подразбиране или по друг начин лиценз или право да използва защитени с авторски или друга права на интелектуалната собственост обекти видими в Уебсайта по какъвто и да е начин, който не е изрично разрешен от настоящите ОУ.

Ние уважаваме авторските права и други права на интелектуалната собственост и не толерираме тяхното нарушаване. Ако смятате, че Уебсайтът, Услугите или каквото и да е съдържание в Уебсайта, включително всяко съдържание, нарушава авторско право или други права на интелектуална собственост, можете да подадете сигнал за нарушението чрез средствата за контакт с Нас.

Х. Надзорен орган.  Алтернативно решаване на спорове

18Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6;  тел.: 02/933 056  и тел. 02/9884218 и телефон на потребителя: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg.

XI. Приложимо право

19. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Споровете във връзка с използването на Уебсайта и предоставените в него Услуги и ресурси, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или чрез орган за АРС, ще се отнасят за разглеждане и разрешаване от компетентния български съд.

В сила от 22.04.2019 г.

[/span12]

[/row]